Категория Архив: Взаимоотношенията между организмите

Симбиозата- Модел на Волтера – Лотка

Живите организми не могат да съществуват сами за себе си. Работата на микробиолога Лин Маргулис (Lynn Margulis) – един от съавторите на теорията “Гея” доказва, че ние сме много по-взаимосвързани отколкото досега сме предполагали. Според нейната теория за ендосимбиозата, симбиозата е главната, управляваща сила за еволюцията. Какво е това симбиоза? Преди всичко трябва да се […]

Видове положителни взаимодействия

Мутуализъм При мутуализма (лат. mutualis взаимен) връзката е взаимноизгодна, при това често в естествени условия нито един от партньорите не може да съществува без другия, т.е тя е облигатна (задължителна) връзка. Най-тясната форма на мутуализъм е когато единия организъм живее вътре в другия. Поразителен пример за това е храносмилателната система на кравите и други преживни […]

Аменсализъм, хищничество и паразитизъм

Видове отрицателни взаимодействия Аменсализъм Аменсализъм (от гр. а – “не” и латински mensalis, “трапеза”), в биологията е отношение между два организма, при което единия индивид подтиска или наранява другия, без това да му носи какъвто и да е ефект – полза или вреда. Такъв случай е когато един организъм отделя някакво химично вещество като част […]

Видове отрицателни взаимодействия – Конкуренция

Конкуренция Тенденцията на всеки вид към неограничено размножение встъпва в противоречие с ограничеността на жизнените ресурси: храна, вода, укрития, светлина и т.н. За всички тези ресурси възниква остра конкуренция между индивиди от един вид, защото всички те имат еднакви потребности. Тази конкуренция може да бъде: пряка (активна) – борба за подходящи укрития, за по-богати на […]

Коеволюцията

Що е то коеволюция Съгласно теорията на еволюцията, с течение на времето живите същества се видоизменят под въздействието на външната среда. Обикновено под фактори на естествения подбор се разбират, например, климата, наличието на храна или достъпността на водата. Обаче понятието “външна среда” може да включва в себе си и други живи същества. Измененията в един […]

Коеволюцията на цветята и техните опрашвачи

Примери на коеволюция Примери на коеволюция има в разгледаните досега видове симбиоза: Хищник/жертва и паразит/гостоприемник Конкуренция Мутуализъм Трябва да се прави разлика между коеволюция и адаптация. Коеволюцията е двустранен процес на взаимно влияние и реакция. Два организма могат да се развиват независимо един от друг и в един момент като се срещнат да се окажат […]

Войната между флората и фауната

Коеволюция на растенията и разпространяващите техните семена животни Когато възрастното многогодишно растение се възпроизвежда, около него условията може са различни от тези, в неговата младост и е напълно вероятно вече да не са подходящи за прорастване на семето и преживявяне на младото растение. Например може хищници да са се разположили под дървото или паразити по […]