Категория Архив: Хипотези

Антропният принцип

Сами или с помощ отвън Една от най-трудните задачи за учените е обяснението на причините за космическата еволюция. Могат да се отделят две основни концепции: самоорганизация материалната Вселена е единствената реалност; самопроизволно подреждане в системите към все по-сложни структури; динамичният хаос поражда порядък; не се поставя въпроса за целта на космическата еволюция. креационизъм (творене) еволюцията […]

Моделът на Линде

Според теорията на Големият взрив (Big Bang) всичко е започнало от една точка на сингулярност (по-късно точката е заменена с квантов вакуум), с невероятна енергийна плътност. Най-ранният стадий от развитието на Вселената се нарича Планкова ера. Това е време на равновесие, когато елементарните частици непрекъснато се раждат и анихилират. След Големия взрив, след времето на […]

Фракталната Вселена на Фурние

Някои въпроси за размерността на Вселената Да си представим сфера с много голям радиус R, вътре в която се намират огромен брой звезди N >>> 1. Логично е, че числото N трябва да расте с увеличаването на радиуса на сферата. Интересува ни точно тази зависимост N(R). Ако звездите, галактиките и мъглявините са разпределени във Вселената […]