Категория Архив: Квантовата механика – основи

Началото. Модели на атома

Квантовата механика описва законите на движението на микрочастиците, но тъй като свойствата на телата се определят от свойствата и взаимодействието на частиците, от които се състоят, затова квантовата механика се използва и за обяснение за много макроскопични явления като феромагнетизъм и свръхпроводимост, а също и термоядрените реакции. Константата на Планк През 1900 г. немският физик […]

Вълна. Основни формули и зависимости. Дифракция и интерференция

Вълновите явления са тясно свързани с квантовата механика. Затова преди да се запознаем с нея, нека си припомним някои основни понятия от училище. Вълна. Основни формули и зависимости Под вълна се разбира всякакво колебаещо се явление (периодично или не ) в пространството и времето (или във фазовото пространство) явление, редуване на максимуми и минимуми на […]

Примери за дифракция

Ефекти на дифракцията често се наблюдават във всекидневния ви живот. Снимка: geographyfieldwork.com Дифракцията се наблюдава често във водни басейни, когато вълните преминават около островчета или през малки пролуки. Вижда се как вълните се огъват, след като преминат през протока и стават успоредни на бреговата ивица. Енергията на вълните отслабва и се отлагат пясъците. Схема: Luxorion […]

Вълни и неопределеност. Шрьодингер и Хайзенберг

Вълновите уравнения на Ервин Шрьодингер В ежедневието си наблюдаваме два начина за пренос на енергия: Снимка: Energycraft 1.Чрез материя – при движението й от едно място на друго (например, превозена с влак или благодарение на вятъра). В този случай енергията се предава чрез частици материя. Снимка: Heinrich Rudolf Hertz 2. Чрез вълни – например електрическият […]

Квантовата стълбица на Вайскопф

Интересно е да се проследи от гледна точка на квантовата теория съществуването на йерархичност на стабилните състояния на материята. Йерархията на енергията е свързана с йерархия на организация на материята като многократно вложена като матрьошка материя (по С. Хокинг) и дискретни фрактални модели. Представи за фрактална иерархия на материята са развивани от Кант в идеите […]

Антиматерията

Заради едно отрицателно решение Ние живеем във Вселена на дуализъм. Като че ли всичко около нас има две равнопоставени страни: бяло и черно, добро и зло, светлина и тъмнина, положително и отрицателно, действие и противодействие. Знакът “ин и ян” е символ не само на дуализма, но и на симетрията и взаимното допълване. Възможно ли е […]

Квантово-механично тунелиране

Условия Квантово-механичното тунелиране се случва, когато една квантова система спонтанно се преминава от едно състояние в друго състояние с по-ниска енергия, при наличие на енергийна бариера, придружено с излъчване на излишъка от енергия. Процесът на квантовото механично тунелиране изисква две важни свойства: Физическата система трябва да има повече от едно енергийно състояние за да има […]

Експериментът Щерн-Герлах

След като елементарната частица има електрически заряд и “се върти”, това означава, че можем да я разглеждаме като малък магнит. След като частиците имат спин, то значи имат и магнитни свойства или магнитен момент. Магнитен момент имат и частиците с нулев заряд като неутроните например. . Постановка на опита Опитът, за който ще ви разкажа […]

Опитът с двата процепа на Юнг

За природата на светлината – малко история Още в древна Гърция се е водил спор за природата на светлината. Евклид и Птолемей са мислели, че светлината е някакъв лъч, който се движи от окото към наблюдавания обект. Демокрит и Аристотел (c) http://bgchaos.com са смятали обратното. Близо 800 години след Птолемей, в Басра (днешен Ирак) Абу […]

Спин и изоспин. Изоспиновата симетрия

Спинът – една неизвестна досега степен на свобода Когато се опитваме да разберем квантовата механика, не може да не се сблъскаме с една от главните й мистерии – концепцията “спин“. Доскоро се предполагаше, че състоянието на отделна микрочастица е определено, ако са известни три нейни координати или три проекции на импулса или въобще три величини, […]

  • 1
  • 2