Квантовите числа. Електронни слоеве и подслоеве (орбитали)

Атомите са съставени от ядро, съдържащо неутрони и протони, заобиколени с електрони. Електроните не се движат по определена траектория. Един електрон може да бъде във всяка част на околоядреното пространство, можем да говорим само за вероятност, възможност позицията му да е на определено разстояние от ядрото. Електронните орбитали са области в рамките на атома, където има най-голяма вероятност електроните да бъдат намерени.

В един атом има множество електронни орбитали. Всяка от тях има свое собствено енергийно ниво, свързано с нея и с нейните качества. Тъй като всяка орбитала е различна, тя е свързана с конкретни квантови числа : 1s, 2s, 2p 3s, 3p,4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p

Четири квантови числа

Квантовите числа са набор от стойности на квантови променливи, позволяващи да се определи количествено състоянието на една частица .

Всякo квантово число показва някаква характеристика на електроните в един атом, която определя движението на електрони като вълнова функция, описвана от уравнението на Шрьодингер.

Състоянието на електрона в атома еднозначно се определя от набор от 4 квантови числа:

 • главно n = K, L, N, M  ;
 • орбитално l = s, p, d, f… , обикновено тези състояния се означават 1s, 2d, 3f;
 • магнитно m = 0, ±1, ±2, …  ±l;
 • магнитно-спиново ms = ±1/2

Всеки електрон в атом има уникален набор от квантови числа. Според принципа на изключване на Паули, не може два електрона да имат една и съща комбинация от четирите квантови числа.

Главно квантово число (n)

Главното квантово число n е номерът на енергийното ниво (и на електронния слой) и характеризира енергията на електроните, които заемат тази енергийно ниво. То описва най-вероятното разстояние на електроните от ядрото, колкото по-голямо е n, толкова е по-далече са електроните от ядрото. С увеличаване на главното квантово число се увеличава енергията на електрона.

Главното квантово число n е цяло положително число, започвайки от 1, като n = 1 определя най-вътрешната обвивка:

n = 1,2,3, и т.н.

Първата най-долна обвивка се нарича също основно състояние, тя е най-ниското енергийно състояние. Тъй като не съществуват атоми с нулева или отрицателна сума на енергийните нива, n не може да бъде 0 или някакво отрицателно число

Когато един електрон е в възбудено състояние или когато поглъща енергия, той може да премине към втория слой, където n = 2. А когато емитира (изпуска) енергия, електронът прескача в по-ниски слоеве, а n намалява с цяло число.

Електроните се движат нагоре и надолу по орбитите на дискретни скокове – от една разрешена орбита на друга, подобно на слизане и качване по стълби.


Орбитите са условни – може да си поиграете на “добавяне” и “изваждане” на фотон.

Квантово число ( ) – орбитален ъглов момент

Квантовото число ( ) – орбитален ъглов момент определя ъгловото разпределение на електроните и от там – формата на орбиталата. Броят на ъгловите възли е равен на стойността на квантовото число орбитален ъглов момент . Стойността на е зависима от главното квантово число n. Квантовото число орбитален ъглов момент може да бъде 0 или положително число, но никога не могат да бъде по-голямо от  n-1. Например ако n=7, може да има стойност от 0, 1, 2, 3, 4, 5 или 6

ℓ= 0, 1, 2, 3, 4 …, (n-1)

Магнитно квантово число (m )

Магнитно квантово число m определя броя на орбиталите, колко електрони може да има във всяка орбитала и ориентацията й в рамките на един послой, затова стойността на m зависи от квантовото число . При определено , m може да варира от  до .

m= -ℓ, (-ℓ+1),( -ℓ +2),…, -2, -1, 0, 1, 2, … (ℓ – 1), (ℓ– 2), +ℓ

Например, ако n =3 и ℓ = 2, тогава m може да бъде: -2, -1, 0, 1, или 2.

Спиново квантово число ms

Спиновото квантово число ms характеризира вероятността спинът на електрона да се "върти" около оста си в две противоположни посоки. ms = ± 1/2. Като ‘+’ е по часовниковата стрелка, а ‘-’ – обратно на часовниковата стрелка. За повече информация, вижте Спин и изоспин. Изоспиновата симетрия.

Обобщение

Орбитално квантово число Магнитно квантово число Брой орбитали с дадена стойност l
m
2ℓ + 1
0 (s)

0

1

1 (p)

–1, 0, +1

3

2 (d)

–2, –1, 0, +1, +2

5

3 (f)

–3, –2, –1, 0, +1, +2, +3

7

Разпределението на електроните в атома става по принципа на Паули, който в случая може да бъде формулиран така: в един атом не може да има повече от един електрон с един и същ набор на четирите квантови числа: n, , и m s Z(n, ℓ, m, ms ) =0 или Z(n, ℓ, m, ms ) =1, където Z(n, ℓ, m, ms ) е броя на електроните, намиращи се в квантово състояние, описано от квантовите числа n, ℓ, m и m s

Максималния брой Z2 (n, ℓ, m) = 2 , защото спиновото квантово число може да приема само две стойности 1/2 и –1/2 .

Z3 (n, ℓ) е максималният брой на електроните, намиращи се в състояния, определяеми от две квантови числа n и :

Z3 (n, ℓ) = 2 ( 2ℓ + 1)

Векторът на орбиталния момент на импулса на електрона  може да приема в пространството (2 + 1) различни ориентации.

Слоеве, подслоеве, орбитали

Атомите са съставени от ядро, съдържащо неутрони и протони, заобиколени с електрони. Електроните не се движат по определена траектория. Един електрон може да бъде във всяка част на околоядреното пространство, можем да говорим само за вероятност, възможност позицията му да е на определено разстояние от ядрото. Електронните орбитали са области в рамките на атома, където има най-голяма вероятност електроните да бъдат намерени. С други думи, в тях има висока електронна плътност. Пространство извън обхвата на орбитали съответства на малка електронна плътност.

Орбиталите на един подслой ( = const) имат еднаква енергия. Това състояние се нарича изродено. Така р-орбиталата е тройно,  d – петорно, а f  е седемкратно изродена. 2p орбиталите: 2p x имат същото ниво на енергия като 2p y .

Електроните в атома заемат енергийно най-благоприятните атомни орбитали, т.е. тези с най-ниска енергия, образувайки облаци от електрони с определена форма:

фермиони бозони принцип на ПаулиОсновни типове орбитали. Схема: chemwiki.ucdavis.edu

Слой

Съвкупността на електроните в атома, имащи едно и също главното квантово число n, се нарича електронна обвивка или слой. Стойността на главното квантово число n е нивото на електронния слой. 

Всички орбитали, които имат една и съща стойност n са в един и същи слой. Например, всички орбитали от втори слой имат главно квантово число на n = 2. Когато стойността на n е по-висока, броят на електронните слоеве е по-голям. Това води до по-голямо разстояние между електроните в този слой и ядрото и размерът на атома е по-голям. Защото атомната радиусът се увеличава, електроните са по-далеч от ядрото. Затова атомите с по-голям радиус по-лесно могат да емитират електрон, защото ядрото не толкова силно го привлича. Илюстрация: chemwiki

Подслой

Област от пространството, в която с висока вероятност може да се намери електрон, се нарича подслой или орбитала.

Броят на възможните стойности на квантовото число орбитален ъглов момент . определя броя на подслоевете  в основния електронен слой.

 • Когато n=1, ℓ =0 (има една стойност и по този начин може да има само един подслой)
 • Когато n=2, ℓ =0,1 (има две стойности и по този начин са възможни два подслоя)
 • Когато n=2, ℓ =0,1,2 (има три стойности и по този начин има три възможни подслоя)

След разглеждане на примерите по-горе, се вижда, че стойността на n е равен на броя на подслоевете в основен електронен слой.

Всяка стойност на показва специфични  s, p, d, f  подслоя, всеки уникален по форма. Всяка буква е свързана със специфична  стойност:

Име на подслоя
Стойност на
подслой s
0
подслой p
1
подслой d
2
подслой f 
3

Във всеки от слоевете (обвивките) на електроните се разпределят по подслоеве, отговарящи на дадено . Тъй като орбиталното квантово число варира от 0 до n-1, броят на подслоевете е равен на поредния номер n на слоя. Броят на електроните в подслоя се определя от магнитното и магнитно-спиновото квантово число: максималният брой на електроните в подобвивка с дадено е 2 ( 2ℓ + 1) ). Означенията на слоевете и разпределението на електроните по слоеве и подслоеве са дадени в таблицата

Главно квантово число n

1
2
3
4
5
Символ на слой
K
L
M
N
O
Максимален брой електрони в слой
2
8
18
32
50
Орбитално квантово число 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
Символ на подслоя 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g
Максимален брой електрони в подслоя 2 2 6 2 6 10 2 6 10 14 2 6 10 14 18

Валентния слой

Както вече знаем, къде точно е електрона е неизвестно, но знаем как изглежда и какъв е размерът орбиталата му. И тъй като всички вътрешни слоеве на атома са стабилни, то външната обвивка прави всички обмени на енергия. Така електрически и химически елементите се определят от тази външна обвивка и нейната склонност да отдаде или приеме електрони отределят валентността на атома.

Но от гледна точка на химическата активностност, най-слабо активни са атомите, чиято валентна обвивка е изцяло запълнена – такива са инертните газове. Най-високата химическа активност имат атомите, чиято валентна обвивка се състои само от един електрон (алкалните метали) и атомите, в които не достига един електрон, за да се запълни последната обвивка (халогенните елементи).

Всъщност, поведението на атомите в химичните реакции се определя от електроните, които имат по-висока енергия, което означава, електроните, които са по-далече от ядрото. Електроните на вътрешните обвивки на подслоевете имат по-ниска енергия от електроните на външните подслоеве.

Периодичната таблица на Шарл Жане

През 1929 г. френският физик Шарл Жане (Charles Janet) публикува книгата си, "Обсъждания на устройството на атомното ядро" , в която той предложил интересна алтернатива на периодичната таблица на елементите.

Илюстрации: meta-synthesis.com
Шарл Жане преложил химичните елементи да се подредят по спирала по повърхността на четири вложени цилиндри. Чрез различни геометрични трансформации, той стига до няколко впечатляващи решения, едно от които е неговата лява Менделеева таблица, в която водород и хелий са поставени над литий и берилий .

Периодичната таблица на Шарл Жане се основава на отскоро развиващата се квантова механика, а не на електронната валентност, тя организира елементите в зависимост от реда, в който електроните запълват атомните орбитали и неговата версия е най-широко използвана от физиците.

Жане събира съседни групи от периодичната таблица в блокове.Всеки блок е кръстен на орбиталата, която го характеризира:

 • s-блок
 • p-блок
 • d-блок
 • f-блок
 • g-блок (хипотетичен)

Таблицата, която предлага Жане се различава от стандартната таблица по подредбата на блоковете – от дясно на ляво s, p, d, f , а първият период съдържа четири елемента.

Илюстрация: sciexplorer

Таблицата на Шарл Жане е много логична и ясна, о не отделят метали от неметали, както и Менделеев версия, и хелий е проблем химически.
Източник:Принцип на Паули, обяснение на периодичната система на химичните елементи, Ваньо Георгиев, 2005 г Electronic Orbitals, chemwiki Quantum Numbers, chemwiki Электронное строение атомов. Квантовые числа электрона

Прочети още ...

Квантовата механика – основи

Вашият коментар

Or

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>