Специалната теория на относителността

За електродинамиката на движещите се тела

Специалната теория на относителността е несъмнено най-известната физична теория. Ражда се преди повече от СТО години – 1905г, когато един млад (26г), амбициозен теоретик на име Алберт Айнщайн публикува своя труд “Zur Elektrodynamik bewegter Koerper – За електродинамиката на движещите се тела“, заглавие, може да се нарече и скучно, с нищо не подсказващо, че поставя началото на нова физика

Теорията на относителността спечелва световна слава на създателя си, издигайки го като най-авторитетния физик на последните столетия.

След появата на Специалната теория на относителността (СТО) идва и квантовата механика, при създаването на която Айнщайн също взема активно участие. За разлика от квантовата механика, запознаването, с която изисква специална математическа подготовка, Специалната теория на относителността изглежда ясна и понятна. Популярността й се дължи и на простотата на нейните основни принципи и поразяващите въображението парадоксални изводи. Алберт Айнщайн през 1905г. като служител в патентното бюро в Берн когато създава Специалната теория на относителността И ако в началото са се броели на пръсти физиците, които са разбирали теорията на относителността, днес тя се изучава във всяка общообразователна гимназия по света.

Основни понятия

Отправна система (рамка)

Отправна система в механиката е съвкупността от пространствена координатна система с отчитане на времето, свързана с тяло, спрямо която се изучава движението или равновесието на други тела.

Отправна инерционна система

Отправна система, в която действа законът за инерцията: материална точка, върху която не действат никакви сили или действащите сили взаимно се уравновесяват, която се намира в състояние на покой или равномерно праволинейно движение е отправна инерционна система. Всяка отправна система, движеща се спрямо друга инерционна система равномерно и праволинейно е също отправна инерционна система. Инерционната система е абстракция, тя трябва да се намира безкрайно далече от всякаква гравитация, без никакви външни влияния, а такива места в природата няма. Тя е идеализирана координатна система. Един космически кораб на орбита около Земята не е инерционна система, макар и да се движи с еднаква скорост, защото кръговото движение е също ускорително. Космонавтът в кораба е в безтегловност, защото центробежната сила от въртенето се уравновесява с гравитацията. Той не е свързан с инерционна система.

Събитие

Събитие е всеки физически процес, който може да бъде локализиран в пространството и в същото време е с много кратка продължителност – например – светлинен сигнал, положение на една материална точка в даден момент и др. С други думи, събитието напълно се характеризира с координати (x, y, z) и момент от времето  t.

Принцип на относителността, Галилееви и Лоренцови трансформации

Това са основни понятия, по-подробно разгледани в Лоренцовите трансформации – сърцето на релативизма

СТО и ОТО

Физиците обикновено делят теорията на относителността на две части.

 • Първата от тях е специалната (наричана и частна) теория на относителността (СТО), която се занимава с инерционни системи, движещи се без ускорение и ефектите от принципа на относителността на Айнщайн.
 • Втората е общата теория на относителността (ОТО), която разглежда неинерциални системи, тоест ускоряващи се, гравитацията и представянето й като кривина на пространство-времето.

Предпоставки

СТО се основава на два постулата:

 • Първи постулат - Принцип на относителността - Законите на физиката са едни и същи във всички инерционни системи . С други думи, няма привилегирована инерционна отправна рамка, такава, която да е абсолютна.

Този постулат много прилича на принципа на Галилей. Разликата е, че Айнщайн го разширява не само за механични, а и за всякакви други физични явления – топлинни, електромагнитни, оптични.

 • Втори постулат - инвариантността на скоростта на светлината във вакуум, тя е  универсална константа , независима от движението на източника на светлина.

Скоростта на светлината заема особено положение в природата – тя определя максимално възможната скорост на взаимодействията. Друго важно допускане е изотропността и еднородността на пространството. След първото представяне на теорията си 1905г, по-късно Айнщайн.като един верен последовател на принципа на Окам, въвежда в своята теория и концепцията за простота: „Ако координатната система K е избрана така, че спрямо нея физичните закони са изпълнени в своята най-проста форма, то същите закони са изпълнени спрямо всяка друга координатна система K’, извършваща равномерно транслационно движение спрямо K“.

Времето не е това, което беше

Лесно е да се каже “има максимално възможна скорост и това е скоростта на светлината”. Но доколко можем да осмислим това? Представите ни за пространство и време, особено за времето (защото преди Айнщайн е измислена Римановата геометрия) все още не се различават много от тези на хората от каменната ера. Ще ви дам един пример:

Последици, произтичащи от трансформацията на Лоренц

Сферична повърхност с два центъра. Струва ни се невъзможно, защото си мислим, че времето в K и K’ тече по един и същи начин.  Представите ни за пространство и време за големи скорости вече не вършат работа.Имаме две инерционни системи K и K, движеща се спрямо първата с постоянна скорост v . Да приемем, че в някакъв момент, когато началото на едната и началото на другата система са съвпаднали, че в точно този момент се пуска кратковременен светлинен сигнал. За време t системата K ще се премести спрямо K на разстояние v.t, а сферичната вълнова повърхност на светлинния сигнал ще има радиус ct . K и K са равнопоставени и скоростта на светлината е една и съща и в двете системи и е все едно дали бяхме избрали K да се движи спрямо K или обратното съгласно принципа на относителността. Следователно, от гледна точка на наблюдател, свързан със системата K , центърът на сферата ще бъде в т. O , а според наблюдател, свързан с със системата K’ – тя ще бъде в точка O’.

Относителност на едновременността

До началото на ХХ век, не е имало съмнение, че времето е абсолютно. Две събития, ако са едновременни за хората на Земята, ще са и за жителите на Алфа Центавър. Да, ама не – Теорията на относителността показа, че не е така.

Да сверим часовниците

В СТО може да се определи единно време в рамките на дадена инерционна система. Тази синхронизация на два часовника може да стане като от източник, на равно разстояние между тях, се изпрати някакъв сигнал, който да се засече от часовниците.Подобна процедура в дадена инерционна система може да се направи за всички неподвижни един спрямо друг часовник. За разлика от класическата механика, единно време може да се въведе само в рамките на дадена инерционна система. В СТО времето не е общо за всички системи – това е основна разлика между нея и класическата механика, която постулира съществуването на единно (абсолютно) време за всички инерционни отправни системи.

Пример

Отново имаме две инерционни системи K, която ще приемем, че е в покой и K ‘ – движеща се спрямо K с постоянна скорост. В система K, в точка C има светлинен източник, а на равни разстояния от него – контролни точки A и B. Съответно в система K’, светлинен източник C‘ и на равни разстояния – точки A’ и B‘. В някакъв момент C‘ съвпада с C , съответно A’ с A и B‘ с B. Ясно е, че след като A’C’ = BC‘ , то и AC = BC. Нека в K и K ‘ има напълно еднакви часовници, които показват време t=0 в K и t’=0 в K’ , когато C съвпада с C’. В момент t=t’=0 светва крушка в C≡C’. Според втория постулат на Айнщайн светлината се разпространява в движещата се система K’ с еднаква скорост във всички посоки и ние, в K’ бихме забелязали, че сигналът достига до A’ и B‘ едновременно. За наблюдател в K (натиснете клавиш Относителност на едновременността) също сигналът достига до A и B едновременно, но ако сравни с K’ сигналът вече е минал през A’ преди да достигне A , а до B‘ пътува още известно време, след като е достигнал B , защото K’ се е преместила. Едновременното пристигане на сигнала в A’и B‘ , което съвсем точно установява наблюдател от K’ , за наблюдател от K съвсем не изглежда едновременно. И обратното за наблюдател от K’ (натиснете клавиш Относителност на едновременността), събитията в K също не са едновременни. Но събития, чието местоположение е точно перпендикулярно на посоката на движение, са едновременни и в двете системи.

Изводите

Последици, произтичащи от трансформацията на Лоренц

Илюстрация: elementy.ru

Щом две събития, едновременни за една система са разновременни в друга, то тогава времето тече с различна скорост в тези системи. В различните системи времето тече с различен темп и за наблюдател от една система, часовниците в друга система ще му се струват неточни.

Постоянната скорост на светлината в различни системи води до извода, едновременността на две събития на различни места е в зависимост от състоянието на движение на наблюдателя и че времето е относително.

Тогава Галилеевите трансформации, в които е заложено t=t’ (абсолютно време) са неточни, което се избягва с Лоренцовите преобразувания, които използва Айнщан и които ще разгледаме в следващата тема.

Източник: Теория на Айнщайн, Дочо Г. Факиров, София, 1961г, ДИ “Народна просвета”
Relativitätstheorie, de.wikipedia.org Элементы теории относительности Теория относительности: прямой эксперимент с кривым пучком Евгений Борисович Александров, академик РАН Теория относительности, lurkmore.to Идея относительности

Прочети още ...

Теория на относителността и абсолютното

37 отговора към “Специалната теория на относителността”

 1. симеон казва:

  Макар и приета от академиците , теорията на относителността , се критикува от много известни физици и учени . Експерименталните и уж потвърждения , са нагодени интерпретации на фактите , с цел , изкарване на правотата на теорията . Експеримента на М&M проведен в 1881 във Подсдам , не е доказал ефирен вятър , по тогавашната чувствителност на апаратурата , но това не е предтекст за да се смята скоростта на светлината за универсална константа във природата. Универсални константи не съществуват , всяка константа е константа само в случаи
  когато условията я правят такава .

  • Vanya казва:

   Така. Теорията на относителността е потвърдена с многобройни доказателства: http://en.wikipedia.org/wiki/Tests_of_general_relativity . Това са : Орбитата на Меркурий, Деформация на светлината от Слънцето наблюдавана при слънчеви затъмнения, Гравитационното червено отместване на светлината, явлението “гравитационни лещи”, ефектът “удължаване времето на живот на космическите частици” и не на последно място данните, за които писах в последната си публикация за симетрията на времето. Там съм описала поне 5 скорошни експеримента, които не потвърждават струнните теории и затвърждават позициите на теорията на Айнщайн. А целта на опитите е бил друг. Не разбрах какво е “нагодено”. Защо търсите някаква световна конспирация , в която не виждам никакъв смисъл. Науката не е догма.
   Не твърдя, че теорията на относителността е окончателна, тя все още не се връзва с квантовата механика и обединението им е предстоящо. Но тъй като вече верността й е безспорна, тя по-скоро ще се надгради, като това стана с Нютоновата механика, а няма да бъде захвърлена на боклука.
   И ако желаете да ви отговарям и за в бъдеще, нека си говорим само с факти, данни и линкове. Все още не съм прочела достатъчно за да си изградя мнение за “ефирната теория”, на която предполагам сте поддръжник. Бих приела засега “ефира” само като “морето на Дирак“.

   • норман казва:

    Всичко е лъжа и измама!!! Има много неща в “науката”, които не са верни, а са лъженаука!! “Учените” дори не могат да направят така, че човек да е винаги здрав и да живее вечно!! Как тогава ще покоряват космоса?!? Те дори нови зъби на човека не могат да накарат да му пораснат, ами правят разни глупави импланти само за да печелят пари! Ами болните от левкемия? Нали щяха да ги лекуват със стволови клетки?!? Само дрънкат празни приказки и си служат с “високонаучни” термини, за да не ги разбира никой, и да изглеждат по-умни от останалите

 2. симеон казва:

  Орбитата на меркурий , се предсказва и от класически физици , деформацията на лъчите от слънцето , или така наречената гравитационна леща , не е доказано изобщо дали това е гравитационна леща или най обикновенна рефракционна леща http://www.extinctionshift.com/SignificantFindings01.htm
  Червеното гравитационно отместване , може да се дължи на особеният неизучен състав на атмосферата на някоя звезда , а и доплер също дава такова отместване , защо след като масата на слънцето е достатъчно голяма при него не се забелязва червено отместване ?
  А ето и един документ , от руски автори където теорията на относителноста систематично е разбита на пух и прах
  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxocmlzdG9zdGVmYW5vdmdhZ292fGd4OjViOWYyODQ2ZTk3MTAwYzY
  А тук, http://n-t.ru/ac/iga/ също е опровергана , и обясняват лъжливите интерпретации на айнщанистите със удължаване на времето на елементарните частици , мезони.
  Накрая за капак , и една теоретична несъстоятелност на тази глупотевична теория . http://absolute.free.bg/en.pdf
  Струната теория не оборва нито Айнщайн нито релативизма , по скоро и тя е една голяма измишльотина както и теорията на относителността . Теорията на относителността вече 100 години дърпа науката физика в застой , простото и съществуване като учебникарска лъжа се дължи на факта , че учени подкрепящи я имат интерес тази лъжлива теория да се смята за истина независимо че е лъжлива , със целта на хора които не искат да си загубят работата . Ако тази лъжлива теория се разбере че е такава , ще се състои ревизия на физиката , което не е желателно от догматиците на физиката . Нали знаете че Джордано Бруно е бил изгорен на кладата именно защото догматиците по онова време са смятали за по важна лъжата от истината в името на користните си цели .

 3. СТО е страхотна глупотевина !
  Тя е базирана на един глупотевичен постулат за скорост на светлината спрямо СВЕТИЯ ДУХ .. демек скорост спрямо какво да е щом то е инерциално .. Но както се казва не е луд Айнщайн дет се е изгаврил с последователите си а са луди последователите му дето му верват .. Ето линк към разобличаване на глупостите на СТО :
  http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=filosofiq&Number=1952738470&page=0&view=collapsed&sb=5&part=

  Ето и още един линк : http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Board=filosofiq&Number=1952726184&page=0&view=collapsed&sb=5&part=

  Заповядайте там господа зомбирани релативисти зада ви покажем кон боб яде ли .. :)

 4. Забравих да допълня че е глупаво да се твърди дет всички ИС са равностойни по отношение на даден процес .. аразпространението на светлината е процес дами и господа .. процес на разпространение на светлина спрямо светоносна среда .. Съгласно Хипотезата за сподвижните вакууми (ХСВ) светоносната среда се увлича от земята по същит начин по който земята увлича своето магнитно поле .. своето гравитационно поле .. по същият начин по който една електрически заредена частица увлича своето електростатично поле.. При това положение не е вярно че скороста на светлината ще е една и съща спрямо всички ИС .. Виж опитът на Пемаро : http://prikachi.com/images/617/6059617d.jpg

 5. Извинявам се за грешният линк по горе !.. Ето линкът : http://prikachi.com/images/617/6059617d.jpg

 6. Петко Copy from: http://bgchaos.com/627/fractals/theory-of-relativity-and-absolute/----/ казва:

  Критика на теорията на относителността може да се прочете тук (на руски): Черепачинский В.И. – Специальная теория относительности: сто лет абсурда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4495296

 7. кирил марков казва:

  СТО и ОТО са абсолютно необосновани, защото скоростта на светлината никога не е била и никога няма да бъде константа. Г-жа Милева няма никакъв достъп до съвременна научна литература по този въпрос. Тя не е чела статии за асиметрични и сто пъти по-чувствителни интерферометри от класическите/със странична изолация на едното рамо от околното пространство. Статиите са публикувани в списание Space time& Substance публикувани от Юрий Галяев в периода 1998-2002г. При това фотонът притежава маса, която вече се мери със свръхчувствителни масмери, а притежава и надлъжна В /магнитна/ компонента, която също се мери. Айнщайн си е нямал и хабер от това. Докога ще раздувате лъжи в Интернет г-жо Милева?

  • Vanya казва:

   Истеричния ви тон не ви прави чест и говори за нездрав ентусиазъм и емоции, които са напълно чужди не само на науката, но и на добросъвестния “търсач на истини”.

   Аз също може да попитам: “А докога ще има любители на псевдонаучни щуротии?
   Докога ще поглъщате “Къде сгреши Айнщайн” или “Секретните устройства на Никола Тесла” или поредната теория на конспирацията, наслаждавайки се как са натрили носа на онези надути копелета – учените и неосъзнавайки, че само пълните гушите купувайки книжлетата им на недоучили журналисти, които ви поднасят поредната сензацийка.

   Теорията на относителността на Айнщайн, заедно с тази на Дарвин, са най-атакуваните и затова най-тествани и проверявани трез последните 100г. И са издържали всички проверки. А този Галяев е в енциклопедиите за псевдонаука и то само руските – останалия свят дори не си е направил труда да го забележи.

 8. Стефан казва:

  Следващия път когато ползвате gps навигацията си пак помислете колко погрешна е сто :lol:

  • Пенчо Вълев казва:

   Как знаете че gps навигацията зависи от СТО? Някой на когото вярвате ви го каза? :roll:

  • Vanya казва:

   Излезе, че ефектите, следващи от специалната и общата теория на относителността не оказват влияние върху точността на GPS операциите и затова GPS не може да служи като тест за вярността на теорията на относителността. Това не означава, че теорията на относителността не е вярна или че GPS-ът не работи, а само това, че СТО не може да се тества чрез GPS.
   Няма значение дали часовниците на борда на GPS сателитите, вървят по-бързо или по-бавно от часовниците на Земята или дори дали променят скоростта си всеки ден.
   Защо е така – подробно е изяснено в тази статия: http://www.alternativephysics.org/book/GPSmythology.htm

   • Симеон казва:

    ” Излезе, че ефектите, следващи от специалната и общата теория на относителността не оказват влияние върху точността на GPS операциите и затова GPS не може да служи като тест за вярността на теорията на относителността. Това не означава, че теорията на относителността не е вярна или че GPS-ът не работи, а само това, че СТО не може да се тества чрез GPS.
    Няма значение дали часовниците на борда на GPS сателитите, вървят по-бързо или по-бавно от часовниците на Земята или дори дали променят скоростта си всеки ден.
    Защо е така – подробно е изяснено в тази статия: http://www.alternativephysics.org/book/GPSmythology.htm

    А значи тъпата СТО била вярна, въпреки че GPS не може да служи като тест за вярността на теорията на относителността. А кое служи тогава като тест за верноста на тъпата СТО ?

 9. кирил марков казва:

  Хиперидиотизмът на тази теория се вижда дори от малките деца. Айнщайн е идиот-гигант. Защо сте ми изтрили коментарите, мошеници такива?

 10. Vanya казва:

  Заради невъзпитаният тон. И отново ще го направя.

 11. Кирил Марков казва:

  Госпожа Милева няма дори начано образование и никакъв мозък в главата. Тя няма съвременен достъп до научна литература въобще.

  • Vanya казва:

   Направо ме ласкаете, след като Айнщайн според Вас е “идиот”.

 12. Кирил Марков казва:

  В абсолютно всички случаи на силно нелинейни ситеми, известни в научната литература като солитонни /самосъгласувани/ с ограничено аналитично решение в случая на слаби нелинейности – метод на Захаров-Шабат, в силно нелинейния случай предположението за неизменност на начално въведените координати на системата се нарушава. Такива са монокристални или поликристални феромагнитни вещества с приложено външно “напомпване”, монокристални кварцови образци, солитонни вълни на плитка водна повърхност, цунами и много други самосъгласувани изкуствено създавани от редица автори устройства за черпене на енергия от Етера. При всички тях скоростта на светлината не е константа, а изходната им енергия е неколкократно превишаваща входната. Най-фрапиращ случай е устройството на италианеца Андреа Роси, чиято технология вече е откупена от американска и германска фирма, а това лято се очаква масовото му закупуване от малки частни домакинства. Само в Американското патентно ведомство са известни поне около 50 патентовани устройства, които са със силна връзка с Етера и нарушават класическия закон за съхранение на енергията, на който се базира и споменатата плитка “теория”. Фактически този некадърник е обобщил великото незнание на цяла плеяда от “учени” от миналия век, предполагайки или постулирайки скоростта на светлината за неизменна, без да знае да измерва високи скорости и малки фотонни маси въобще, вярвайки на погрешните начални резултати на Майкелсон за такава една квазилинейна система, каквато е Земята /тя също е нелинейна система/. Аз твърдя, че законът за съхранение на Енергията не се запазва на фотонно ниво за движещата се Земя, тъкмо защото скоростта на светлината не е константна величина. И това е абсолютно документиран факт. Студеният ядрен синтез в устройството на А. Роси също е абсолютен факт. в същност това е локално черпене на енергия от Етера -”Вакуума”, при което той изстива. Айнщайн въобще не е знаел, какво е това вакуум-етер, нито пък че фотона притежава маса и надлъжна магнитна компонента, ами е писал едни глупости, на които много балъци са повярвали. При това, че етера притежава практически неограничено количество енергия са го знаели всички древни Йоги, както и съвременни Йоги и черпят енергия от него с телата си, както и универсална информация, намираща се в него. Знаел го е и Христос. Така те продължават живота си, а някои от тях са безсмъртни. По сравнение с тях айнщайн е една плюнка, която е заблудила човечеството на времето си, но не и сега. Той може да бъде обвинен не само в безскруполно и долнопробно плагиатство, но и в потулване на най-голямата научна истина – човешкото безсмъртие. Дори един най-обикновен изкуствен интелект, базиран на вихрово преструктурирана вода, потвърждава непостоянството на скоростта на светлината. Спрямо него интелекта на айнщайн е нулев.
  Пространството и времето могат да се моделират от хора, които познават техните свойства дори за синтез на материя чрез собствените си тела, а не само с отдавна известните устройства за нискотемпературен ядрен синетз. Следователно айнщайн е балък над балъците.

 13. Vanya казва:

  В момента е 31. дек, 17:40. Какъв живот живеете, г-н Марков? Нима в Новогодишната нощ, най-хубавото, за което се сещате да направите е да дойдете тук и да наречете мен и Айнщайн идиоти.
  Желая Ви през Новата 2015г намерите по-добри и по-стойностни занимания

  • марков казва:

   Това мога да ти го напиша по всяко време на денонощието. Айнщайн е тъпоглав песоглавец и голям кудош. Скоростта на светлината никога не е била константа и няма да бъде. Изкуственото надуване на нещата около тази “теория” е дело на американските бизнесмени, които ще останат с голи гъзове, ако се признае обратното. Но ве всеки втори знае, че А. е дърт мошеник и пензевенк и всеки си купува генератори на свободна енергия с К.П.Д. над единица или си прави такива за домашно ползуване. Това се прави елементарно.

 14. Юрий казва:

  Малко нагласена ми изглежда тая теория на Айнщайн. Да вземем примера за близнаците и отправна система земята. Единия лети с ракета до звездите и тъй като се движи със скорост близка да светлината спрямо земята то той ще остане млад. Като се върне на земята брат му ще е старец. Да но всичко е относително нали? Ако приемем за отправна точка ракетата то брата на земята се движи със скорост близка до светлинната спрямо ракетата и той ще остане млад а брат му в ръкетата ще стане старец. Е сега като се прегърнат на космодрума и двамата ли ще са млади или и двамата ще са старци или единия ще е млад а другия стар и кой по-точно.
  Излиза че всеизвестния пример с близнаците е едно баламосване. :lol:

 15. Юрий казва:

  А що се отнася за GPS вярност че GPS приемниците нямат свой часовник. Но какво пречи да сравнят показанията на времето пристигащо от GPS спътника с атомен часовник на земята и да докажат или отхвърлят теорията?

 16. Само минавам казва:

  Аз се позачетох и ми стана доста неприятно от отношението на изказалите се към Vanya.
  Водене на политика на негативни псевдо факти, не води до никаква продуктивност.
  Няма нищо лошо в научния свят да бъде развенчана дадена теория или разбита на пух и прах дадена формула. Напротив – всеки търсач на истината се радва да задраска нещо от възможностите и да стесни кръга на вероятностите.
  Истината, обаче, е че Акнщайн обяснява с изключителна точност и само с един размах природните явления. Ако на някой не му достига абстрактно мислене, за да си представи как времето тече по различен начин в различни гравитационни полета – си е проблем на умствения му капацитет.
  Не е достатъчно само да твърдиш, че дадена формула или теория е грешна, защото не обяснява някакъв малък феномен, а видиш ли твоята теория го обяснавя. Да, но обяснява ли твоята теория всичките 99%, които Айнщайн обяснява? Има ли реални измервания повторени многократно от редица независими учени и лаборатории?

  В заключение – смея да твърдя, че ако има представен абсолютен доказателствен материал, а не само твърдения на хартия – научната среда ще се съобрази с фактите и хора като Ваня, ще са първите, които ще приемат въпросното обяснение.
  Такъв материал няма. До момента в който многознайковците, които се перчат, как са прочели нещо, което не разбират и могат да разбият най-тестваната теория в света на пух и прах с любимата си книга за НЛО – могат единствено и само да се размислят дали не са дошли само да хабят кислород на тая и без това смотана планета. Жалко че нямаме избор с Ванчето и по независещи от нас обстоятелства се налага да я делим с… други маймуни.

  • симеон казва:

   “”Аз се позачетох и ми стана доста неприятно от отношението на изказалите се към Vanya.
   Водене на политика на негативни псевдо факти, не води до никаква продуктивност.
   Няма нищо лошо в научния свят да бъде развенчана дадена теория или разбита на пух и прах дадена формула. Напротив – всеки търсач на истината се радва да задраска нещо от възможностите и да стесни кръга на вероятностите.
   Истината, обаче, е че Акнщайн обяснява с изключителна точност и само с един размах природните явления. Ако на някой не му достига абстрактно мислене, за да си представи как времето тече по различен начин в различни гравитационни полета – си е проблем на умствения му капацитет.
   Не е достатъчно само да твърдиш, че дадена формула или теория е грешна, защото не обяснява някакъв малък феномен, а видиш ли твоята теория го обяснавя. Да, но обяснява ли твоята теория всичките 99%, които Айнщайн обяснява? Има ли реални измервания повторени многократно от редица независими учени и лаборатории?

   В заключение – смея да твърдя, че ако има представен абсолютен доказателствен материал, а не само твърдения на хартия – научната среда ще се съобрази с фактите и хора като Ваня, ще са първите, които ще приемат въпросното обяснение.
   Такъв материал няма. До момента в който многознайковците, които се перчат, как са прочели нещо, което не разбират и могат да разбият най-тестваната теория в света на пух и прах с любимата си книга за НЛО – могат единствено и само да се размислят дали не са дошли само да хабят кислород на тая и без това смотана планета. Жалко че нямаме избор с Ванчето и по независещи от нас обстоятелства се налага да я делим с… други маймуни.”"

   Даа, безкрайни бъртвежи на пасмината от релативистки идиоти изпълващи цялото пространствовреме. Да живее догмата,,, да живее маймуната на Дарвин :lol:

 17. симеон казва:

  А да вмъкна и още че всички експерименти уж потвърждаващи теорията на относителността са стъкмистика на съвремените тъпи айнщанисти :mrgreen:

  • марков казва:

   Симеончо тъпий селяндурино, стъкмистиката си остава такава и без формули. ТО нищо не обяснява, а се нагаждат факти спрямо нея. Етерът съществува без тази теория. На Запад вече излязоха книги от типа: Физика без Айнщайн. Скоростта на светлината никога не е била константа. Обаче ти си гъз и не знаеш да мериш въобще!

 18. Случаен казва:

  Ето какво казва Richard A. Muller в “NOW
  THE PHYSICS OF TIME” :
  (Превода е на руски , но това е без значение)

  Эффект замедления времени становится значительно более заметным на спутниках GPS, которые имеют орбитальную скорость 14 000 км/час, что равно 3,8 км/с. Сделайте самостоятельные вычисления, и вы обнаружите, что в системе отсчета такого спутника замедление времени составит около 7200 наносекунд в день. GPS (система глобального позиционирования) должна учитывать это обстоятельство, поскольку на ее спутниках используются их собственные часы для определения своего местоположения. Радиоволны распространяются со скоростью примерно 30,5 см в наносекунду. Таким образом, если бы в системе GPS не учитывалось суточное замедление времени в 7200 наносекунд, то ошибка в определении вашего положения на Земле составила бы около 2,2 км.

 19. марков казва:

  Само минавам…. Знаеш ли какъв си гъз и неначетен невежа.

 20. Petar казва:

  Специалната теория на относителността и обясняваното от нея забавяне на времето ще е вярна при следното положение :

  Първата ракета тръгва от Земята със скороста на светлината и пътува (по часовника на космонавта в нея ) 10 години със скоростта на светлината, и на тази десета година измерена по часовника на космонавта в нея , той се връща на Земята.

  Според теорията на относителността през това време на Земята ще са изминали 400 години , измерени по часовниците на земните жители .

  Втората ракета тръгва от земата със скорост 400 пъти по-малка от скоростта на светлината и пътува по часовника на космонавта в нея 400 години и на 400-ната година и тя се завръща на Земята .

  По този начин и двете ракети са изминали едно и също разстояние – но за различни периоди от време, измервани по часовниците на космонавтите в тях и се завръщат в един и същи земен момент на Земята, който е 400 земни години след датата на тяхното тръгване .

  Наблюдателят и спрямо и двете ракети е един и същи – останалото на земята човечество .

  Задача : Без да отваряте ракетите и без да гледате кой от космонавтите е стар (умрял) и кой е останал млад , като изпозвате специалната теория за относителността , изчислете и отговорете в коя ракета се намира живият – осталалият по-млад спрямо земните жители космонавт .

 21. Petar казва:

  ІІ ) В примера с движещо се равномерно огледало, състоящо се от две успоредно движещи ракети и щъкащ се между тях фонон, който се отразява от огледалото на едната ракета и след това в огледалото на другага ракета и така до безкрай, то за да се обясни забавянето на времето, се приема, че тъй като този фотон се движи по диагонал между двете ракети – представляващ хипотенузата на правоъгълния триъгълник , то така той изминавал по-дълго разстояние от фонон, който се отразява между две неподвижни огледала, поради което изминаване на това по-дълго разстояние от фотона между двете ракети, той ще направи по-малко на брой цикли на отразявания от двете огледала, намиращи се на двете ракети, отколкото фотона , който щъка между неподвижните огледала .

  И така се обяснява забавянето на времето – с по-малкия брой цикли, който ще направи фонона, между огледалата на двете движещи ракети .

  ТОЕСТ С УСЛОВИЕТО НА ЗАДАЧАТА СЕ ОБЯСНЯВА НЕЙНОТО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е НЕКОРЕКТНО .

  Като приемаме, че поради движението на ракетите, фотонът ще се движи по диагонал между тях, така с този приет от нас диагонал, като траектория на движението обясняваме и по-дългото разстояние, което изминава този фотон .

  На като приемаме, че този фонон се движи по диагонал, ЗАБРАВЯМЕ ЗАЩО ПРИЕХМЕ , ЧЕ СЕ ДВИЖИ ПО ДИАГОНАЛ . – Защото ракетата, от която е изпратен, се движи напред .

  Но в такъв случай, тогава върху този фотон – за да се движи той по диагонал – действуват – две отделни по своята посока скорости . Ако ги няма тези две отделни по своята посока скорости – няма да го има и движението по диагонал. Движението по диагонал е равнодействуващото на тези две с различни посоки скорости .

  Едната скорост е с посока , която е перпендикулярно на ракетата, а другата е тази, която го кара да се движи да се движи и леко напред – по посоката на ракетата .

  Така, този фотон няма да направи по-малко на брой цикли на отражения между двете ракетни огледала, спрямо този който щъка между две неподвижни огледала по следните причини .

  Тази част от диагоналното му движение, която е по посоката на движението на ракетите се дължи на тази скорост, с която се движи самата ракета и това допълнително разстояние напред (по хоризонталата на диагонала) се компенсира от скоростта му придобита от движението на самата ракета .

  А движението му по вертикалата (на диагонала) между двете ракети се дължи на неговата собствена скорост, така, че ще изминава по-голямо разстояние (по диагонал) , но с по-голяма скорост , коята е равнодействуваща на двете скорости – по посоката на движението на ракетите и перпендикулярно на ракетите. Като във всяка една от двете посоки : тази напред и тази перпендикулярно на ракетите няма да се движи със скорост по-голяма от светлината .

  А дали можело или не можело да има движения със скорост по-голява от тази на светлината ? Ами и ние не страдаме от по-бедно въображение на Айнщайн .

  Има елементарни частици получавани и в ускорители, които се движат със скорост близка тази до скоростта на светлината . Ако пък самият този ускорител е монтиран на ракета, която се движи със скорост близка до тази на светлината и частицата бъде изстреляна по посоката на движението на ракетата , то тя ще се движи със скорост към нас, земните жители – към които се движи ракетата, със скорост по-голяма от скоростта на светлината .

  Също така има и други носители на информация за случващи се събития , които се движат по-бързо от светлината . Това е човешката мисъл и телепатия . Правили сме експерименти с близнаци , намиращи се на повече от двадесет хиляди километра един от друг. Няма никакво забавяне на телепатичното предаване на мислите и чувствата .

  Така, че досегашната физика и математика не могат да дадат отговори на тези въпроси , поради, което не трябва да приемаме всичко обяснявано с една или друга формула за вярно .

 22. G.K. казва:

  Моля всички чийто мозъци не са развити до там, че да отмерват времето без какъвто и да е часовник да замълчат завинаги. Видимо е, с просто око, че голяма част от постерите тук си и нямат най-малка представа ЗАЩО е написана СТО

 23. иван казва:

  Видимо е с просто око че си идиот. Е нема по-големи идиоти от релативистите. Истината не може да се скрие. :lol:

 24. Бойко Иванов казва:

  Здравей Ваня!
  Чета всичко което си публикувала в сайта си.От две години се интерисувам от СТО и ОТО.Твоите публикации ги намирам за много интересни, но те отразяват общоприетите възгледи в света на физиката. Навярно няма как и да бъде друго.Личното ми мнение е, че са допуснати няколко логически грешки и за това теорията се посреща на нож от много хора.Например първият постулат в СТО.Той е взаимстван от Галилей и Нютон, но сам влиза в противоречие с изводите които си правим от самата теория. :razz:

 25. Harry казва:

  Доколкото се отнася до СТО трябва да отбележа,че в първите статии на Айнщайн това е само догадка, описана с архаична математика, която по това време е господствала в “науката”. Ако Айнщайн е бил сериозен физик и математик е щял да открие, че принципът за постоянството на скоростта на светлината не е принцип, а следствие от фундаменталната връзка в координатните трансформации между две отправни системи, което позволява да се докаже постоянството на скоростта на светлината в съответствие с експеримента на Майкелсън. Учудващо, но и до сега повече от 100 години след заменитата статия “учените” не са разбрали същността на СТО и не е никак неразбираемо, че “най-брилянтните” физици бърборят по въпроса като тригодишно хлапенце.
  И още, и още, но като му дойде времето.

 26. Иван казва:

  Здравейте.

  Какво точно означава това че времето тече различно? Времето е измерение измислено от човека за да отчита промените в една система. Физиците знаят че светлината е най-бързото възможно нещо до което имаме достъп и че светлинните сигнали са идеален начин да отмерваме промени. Тоест, светлината е информация, а информацията е абстракция на превръщането на енергия, тоест на промените.

  Да кажем че в К` има излъчвател на кратък сигнал от порядъка 0.1 милисекунди всяка секунда, а К засича сигнала и синхронизира втори часовник по него. Когато двете системи са стационарни една спрямо друга, светлинния сигнал ще отива в К и ще наглася часовника всяка секунда. Ако обаче К` се движи линейно спрямо К, напрактика К` ще се отдалечава. С течение на времето в К ще видят инкрементално забавяне.

  Айнщайн никъде не е упоменал че “времето тече различно”. Или че някакъв човек с космически кораб ще се върне 100 години по-късно, но също толкова млад. Не, този човек, ако е пътувал 100 години, ще остарее 100 години. Вярно е че сме засичали светлинния сигнал и този сигнал е идвал все по-бавно докато се е отдалечавал, а после като се е връщал е идвал все по-бързо. Но това не променя течението на времето в локалната му рамка, което тече по същия начин за всяка локална рамка. Няма нищо в теоретичната физика която нарушава наблюденията на класическата. Времепространството е удобен модел за предположения относно траекториите на обекти спрямо кривините в този слой на пространството. Идеята че можем да изкривяваме пространството и времето и това по някакъв начин да промени нещо, е по-скоро политика и религия, но не и наука.

  Хората от край време умуват дали има начин наблюдението да промени наблюдаваното. Тоест, дали забавянето в сигнала от К` може да забави и човешките животи в К`. Върху това са умували физиците по времето на Айщайн включително и той самия. Неговият опит не е могъл да приеме странните ефекти неограничени от разстоянието.

  В много малки локални рамки, самите апарати на наблюдение оказват влияние върху наблюдаваното. Освен концепцията за рамка, трябва да я има и концепцията за кадър – най-краткотрайното замерване на апарат. Представете си че черна гума се върти върху която е отбелязана бяла точка. Въртенето се ускорява, и в един момент точката изглежда така сякаш не се върти. После изглежда така сякаш е на много места едновременно, а на едно определено място, точката е навсякъде едновременно. Окото не може да засече промените в такава система и отчита местоположението на точката само в определени кадри. Ако използваме апарат който засича кадър с по-малко времетраене, ще видим че точката преминава през всички места.

  Квантовото свързване в природата и до ден днешен не е обяснено. Логиката сочи че има такава информация в природата което се разпространява на огромни разстояния със скорости милиарди пъти по-големи от тази на светлината. От което следва че светлината и нейната скорост важат за този слой на пространството в който се намираме ние. Но този слой е изтъкан от по-фини материи, наречени подпространство, в които взаимодействията не са заключени в тъй-наречената “маса”.

  Фотонът, като частица без маса, съществува в пространството на интервали от време като частица, и в другите интервали е вълна. Това има следния смисъл. Фотонът е комплексна вълна от тъканта на пространството в която няма все още съсредоточена енергия “заключена” за да се говори за маса. На определени интервали, компонентите на тази вълна се съсредоточават в частица, а в останалото време се разсейват и там се приема за вълна. Оттам, светлината се разпространява на кванти, защото нашето наблюдение използва апарати които могат да засичат правилно единствено и само обекти с маса.

  Многобройните кварки лесно могат да бъдат обяснени като фина вълнова материя която бива замервана в определени кадри. В един момент апарат би могъл да засече частица която е дробна, съдържаща 3/5 от едно, и другите 2/5 от друго. А оттам хората ще се питат как е възможно да има фрактални пространства изтъкани от ирационални частици. Еми самия модел на частиците трябва да бъде приет за полезен само тогава когато тези частици могат да бъдат “впрегнати” в полезно действие.

  Хубав ден.

Вашият отговор на Кирил Марков Отказ

Or

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*


Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>